Dr. Martin Luther King, Jr. Day  (School closed) 馬丁路德金博士紀念日 (學校放假)

Dr. Martin Luther King, Jr. Day 

(School closed)

Monday, January 17

-----------------------------------------------------

School reopens on Tuesday, January 18

 

 

馬丁路德金博士紀念日

(學校放假)

一月十七日, 星期一

--------------------------------------------------

一月十八日, 星期二 學校重新開放上課